Register rejcev in register živali 

Register rejcev in register živali 

V centralni podatkovni zbirki Govedo je bilo do konca leta 2023 registriranih 435.055 aktivnih govedi na 26.288 kmetijah. Število kmetij, na katerih redijo govedo, se je lani zmanjšalo za 822, število govedi za 13.699, število krav za 2.662 in število kmetij, ki redijo krave, za 841. 

Leto 2023 so zaznamovale predvsem katastrofalne poplave, zaznali pa smo tudi poslabšan odnos javnosti do govedoreje in govedorejcev, in sicer predvsem zaradi pritiska nekaterih interesnih skupin na javno mnenje. V zadnjih dveh letih se je število govedi zmanjšalo kar za 32.342 in število rej z govedom za 1.890. 

Kontrolo prireje vodimo v rejah molznic in v rejah dojilj. V kontrolo prireje mleka je bilo konec leta 2023 vključeno 2.736 kmetij z 73.152 kravami. To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede 3,3 krat več krav na kmetijo (26,7) kot povprečna slovenska kmetija (8,0). Število kmetij v kontroli prireje mleka pada, število krav na kmetijo se je povečalo. Število čred v kontroli prireje mleka se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2022 za 136 in število krav za 1.143. Kontrolo prireje mesa vršimo v rejah dojilj po metodi A (živali tehta kontrolor) in od leta 2020 tudi po metodi B (rejec sam tehta živali). Vključeno je 90 kmetij s 1.533 dojiljami, kar je 6 kmetij in 41 dojilj več kot v letu 2022. 

Podrobnejši podatki po območnih zavodih so v spodnjih preglednicah ter grafikonu, ki prikazuje gibanje po letih. 

Število kmetij in število živali na kmetijo  v CPZ Govedo po letih na dan 31. december 

 

Zavod Število rej, ki rede Število rej v kontroli prireje 
govedo krave mleka mesa – dojilje 
A B 
CE 7.555 5.393 586 17 
KR 2.414 1.833 348 
LJ 5.845 4.335 506 
MS 936 691 247  
NG 2.208 1.514 168 18 
NM 3.666 2.454 267 
PT 3.664 2.769 614 11 
Skupaj 26.288 18.989 2.736 48 42 
Število rej v CPZ Govedo 31.12.2023 po območnih zavodih KGZS 
Zavod Vseh govedi Vseh krav Število krav v kontroli prireje 
mleka mesa – dojilje 
A B 
CE 102.504 36.316 13.972 60 163 
KR 45.983 18.578 11.286 17 30 
LJ 84.933 30.346 13.092 82 207 
MS 27.400 7.748 5.212  
NG 27.393 11.367 3.283 355 225 
NM 59.540 18.712 8.894 107 85 
PT 87.302 28.944 17.413 190 
Skupaj 435.055 152.011 73.152 811 722 
Število živali v CPZ Govedo 31.12.2023 po območnih zavodih KGZS  

Kontaktna oseba: Tomaž Perpar (tomaz.perpar@kis.si)