Javne službe

Rejske organizacije in izvajalci javne službe strokovnih nalog v živinoreji

Na področju živinoreje so potrjeni rejski programi za posamezne pasme. Nosilke rejskih programov so priznane rejske organizacije, ki imajo za izvajanje posameznih opravil iz potrjenih rejskih programov sklenjene pogodbe z drugimi priznanimi organizacijami v živinoreji (v nadaljevanju izvajalci javne službe).

Priznane rejske organizacije po področjih:

Konjereja:

Govedoreja:

Prašičereja:

Drobnica:

Čebelarstvo:

Izvajalci javne službe:

 • za območje celotne Slovenije:
  • Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
  • Univerza v Ljubljani:
   • Biotehniška fakulteta (UL BF)
   • Veterinarska fakulteta (UL VF)
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV)
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
 • na območni ravni Kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ):
  • KGZ – Celje
  • KGZ – Kranj
  • KGZ – Ljubljana
  • KGZ – Murska Sobota
  • KGZ – Nova Gorica
  • KGZ – Novo mesto
  • KGZ – Ptuj
 • osemenjevalni centri:
  • OC Ptuj in
  • OC Murska Sobota za lisasto pasmo goveda
  • OC Preska za črno-belo, rjavo, cikasto in mesne pasme goveda
 • testne postaje za direktni test – vzrejališča plemenjakov:
  • KGZ – Murska Sobota za lisasto pasmo goveda
  • KGZ – Nova Gorica za črno-belo, rjavo, cikasto, limuzin in šarole pasmo goveda
  • UL BF, Pedagoško raziskovalni center za živinorejo Logatec (PRC Logatec) za limuzin in šarole pasmi goveda ter jezersko solčavsko in oplemenjeno jezersko solčavsko pasmi ovac
  • Kmetija Rajhenav (Alojz Brdnik) za govedo pasme limuzin
  • Alternativna testna postaja Jezersko (ATP Jezersko) na kmetiji Smrtnik za jezersko solčavsko pasmo ovac
  • Kobilarna Lipica
  • Žrebetišče Gornje Ložine, Omerza (slovenska hladnokrvna pasma)
  • Žrebetišče Štefanič, Pristava (posavska pasma)
  • Žrebetišče Gregorič, Raka (pasma haflinger)
 • testna postaja za test potomstva na pitovne in klavne lastnosti goveda:
  • Živinoreja, poljedelstvo Lenart (ŽIPO)
 • napoved medenja:
  • Čebelarska zveza Slovenije

Genska banka:

Za področje živinoreje in priznavanje organizacij v živinoreji je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS Slovenije (MKGP).